Shipping policy

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. V případě, že si kupující nepřevezme zboží je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží do místa dodání i zpět prodávajícímu, a to i v případě, kdy mělo být zboží dodáno kupujícímu bezplatně, stejně tak je kupující povinen uhradit prodávajícímu i ostatní náklady vzniklé mu v souvislosti s nepřevzetím zboží kupujícím, pokud se nejedná o zboží, které bylo speciálně pro kupujícího vyrobeno, upraveno nebo pozměněno, kupní smlouva se nepřevzetím zboží kupujícím od počátku ruší.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.7. Pro dodání zboží do jiné země, než je Česká republika je nutné předem kontaktovat prodávajícího za účelem sjednání specifických dodacích podmínek a jejich úhradě