Obchodní podmínky

Obchodní podmínky prodávající, podnikatel OSVČ Tobias Schubert, fyzická osoba, podnikající dle živnostenského oprávnění, vystupující pod názvem Tobias.equipment

Se sídlem Rejskova 1979/2, Praha 2 - Vinohrady, PSČ: 120 00

Identifikační číslo: 09935801

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.tobiasequipment.com.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) prodávajícího, podnikatele OSVČ Tobias Schubert, fyzická osoba, podnikající dle živnostenského zákona, vystupující pod názvem Tobias.equipment, se sídlem Rejskova 1979/2, Praha 2 - Vinohrady, PSČ: 120 00, identifikační číslo: 09935801, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.tobiasequipment.com (dále jen „webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v Českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v Českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží, které se již přestalo vyrábět, nemá ho na skladě nebo se u něj výrazně zvýšila cena. O zvýšení ceny je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat a domluvit se na dalším postupu odstoupení od smlouvy a vrácení peněz kupujícímu (v případě, že již došlo k zaplacení faktury), objednání jiného zboží a finanční dorovnání ceny.

2.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží, které se již přestalo vyrábět, nemá ho na skladě nebo se u něj výrazně zvýšila cena. O zvýšení ceny je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat a domluvit se na dalším postupu odstoupení od smlouvy a vrácení peněz kupujícímu (v případě, že již došlo k zaplacení faktury), objednání jiného zboží a finanční dorovnání ceny.

 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena zboží je uvedená včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a neobsahuje náklady spojené s dodáním zboží.

3.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.2.1. Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, uvedený na stránce internetového obchodu,

3.2.2. Bezhotovostně platební kartou, prostřednictvím platební brány GoPay,

3.2.3. V hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek

3.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@tobiasequipment.com.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží, včetně veškerého příslušenství, musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. Kupující v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy dle čl.5.2. obchodních podmínek, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Tyto náklady mohou dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

4.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží, včetně veškerého příslušenství, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. V případě, že si kupující nepřevezme zboží je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží do místa dodání i zpět prodávajícímu, a to i v případě, kdy mělo být zboží dodáno kupujícímu bezplatně, stejně tak je kupující povinen uhradit prodávajícímu i ostatní náklady vzniklé mu v souvislosti s nepřevzetím zboží kupujícím, pokud se nejedná o zboží, které bylo speciálně pro kupujícího vyrobeno, upraveno nebo pozměněno, kupní smlouva se nepřevzetím zboží kupujícím od počátku ruší.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.7. Pro dodání zboží do jiné země, než je Česká republika je nutné předem kontaktovat prodávajícího za účelem sjednání specifických dodacích podmínek a jejich úhradě

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele")).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

6.2.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí pro:

6.3.1. Zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

6.3.2. Opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním

6.3.3. Použité zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím

6.3.4. Případy vyloučené vzhledem k povaze zboží

6.3.5. Zboží, které bylo dodáno bezplatně jako dárek.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, to neplatí pro zboží uvedené v čl. 7.3. obchodních podmínek.

6.6. Pokud je vada zjištěna u zlevněného anebo použitého zboží lze v rámci uplatnění práv z vad zboží požadovat pouze přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.7. Práva z vadného plnění-reklamaci-uplatňuje kupující u prodávajícího písemně nebo osobně na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6.8. Reklamace kupujícího musí obsahovat popis vady, která je reklamována, případně popis více takových vad a fotografie vad. Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace kupující dopraví nebo odešle reklamované zboží prodávajícímu. Náklady na dopravu anebo odeslání reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání nároku z vadného plnění budou na základě předloženého dokladu o úhradě běžných nákladů (poštovné, nikoli však náklady na taxi apod.) na odeslání zboží, tyto náklady kupujícímu ze strany prodávajícího uhrazeny. Kupující by měl zboží vhodně zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození při doručování prodávajícím a balík označit viditelně textem "REKLAMACE".

6.9. Kupující při reklamaci zboží doloží prodávajícímu prodejní doklad nebo potvrzení prodávajícího o poskytnutí záruky - tzv. záruční list.

6.10. Má-li zboží vady, může kupující:

6.10.1. Požadovat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo chybějící části, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

6.10.2. Požadovat odstranění vady opravou

6.10.3. Požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže

6.10.4. Od smlouvy odstoupit, neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, nebo má-li zboží více vad či se vady na zboží vyskytují opakovaně.

6.11. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké sjednání nápravy vady dle čl. 7.10. obchodních podmínek si zvolil, a to již při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

6.12. Prodávající vystaví v případě převzetí reklamace kupujícímu potvrzení o převzetí zboží k reklamaci, které bude obsahovat zejména:

6.12.1. Identifikační a kontaktní údaje kupujícího

6.12.2. Kdy kupující právo uplatnil

6.12.3. Obsah reklamace

6.12.4. Kupujícímu požadovaný způsob vyřízení reklamace

6.13. Reklamace bude vyřízena ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace, pokud nebude ujednáno mezi prodávajícím a kupujícím jinak a v této lhůtě bude kupující o výsledcích reklamace vyrozuměn. Po vyřízení reklamace prodávající vystaví kupujícímu potvrzení o způsobu a době vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Nevyřízení reklamace v uvedené lhůtě je podstatným porušením smlouvy.

6.14. Po vyřízení reklamace prodávající dohodnutým způsobem vyzve kupujícího k vyzvednutí zboží a kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu od prodávajícího převzít. Toto platí i v případě, kdy je reklamace posouzena jako neoprávněná. Pokud si kupující zboží nevyzvedne ani v dodatečné lhůtě stanovené ve výzvě prodávajícího v délce nejméně 60 dnů, je prodávající oprávněn účtovat od následujícího dne skladné za uložení zboží ve výši 20,-Kč bez DPH za každý započatý den prodlení a m2 využité skladovací plochy. Pokud si zákazník nevyzvedne reklamované zboží ani do 6 měsíců od uplynutí dodatečné lhůty, zaniká povinnost prodávajícího zboží skladovat a prodávající je oprávněn zboží vhodným způsobem zpeněžit a výtěžek použít na náhradu nákladů na skladování a prodej zboží s tím, že případný přebytek bude vydán kupujícímu.

6.15. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené nesprávnou či neodbornou instalací, manipulací, přepravou, připojením, sestavením či nevhodnou údržbou zboží, užíváním zboží v rozporu s návodem k použití či způsobem odlišným od toho, jímž se zboží zpravidla užívá.

6.16. Některé zboží (nebo jeho části) může podléhat rychlejšímu opotřebení a jeho obvyklá životnost je v důsledku toho kratší než doba, po kterou je kupující oprávněn uplatnit vady, které se na zboží vyskytnou. Jedná se zejména o zboží s vyznačenou dobou použitelnosti či trvanlivosti a dále např. baterie elektronických zařízení, těsnění apod. Záruční listy, návody a další dokumentace přikládaná ke zboží může takové zboží či jeho části blíže specifikovat. Dosažení obvyklé životnosti zboží není vadou a považuje se za opotřebené způsobené běžným užíváním dle čl. 7.3., odst. 7.3.2. obchodních podmínek.

6.17.Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka na jakost, rovněž nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

6.18.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a za nebezpečí škody na zboží odpovídá po převzetí zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@tobiasequipment.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele

7.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, ZNEUŽITÍ A DOSTUPNOST WEBOVÉ STRÁNKY A WEBOVÉHO ROZHRANÍ OBCHODU

10.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky a webové rozhraní obchodu (včetně fotografií propagovaných služeb anebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje používat webové stránky anebo webové rozhraní obchodu výhradně pro svou potřebu a nevykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo ostatní součásti webové stránky anebo webového rozhraní obchodu.

10.2. Přístup a užití webové stránky a webového rozhraní obchodu ze strany kupujícího v souladu s obchodními podmínkami je bezplatný.

10.3. Kupující není oprávněn při užívání webové stránky a webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz. Webové stránky a webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních kupujících, a který je v souladu s jejich určením.

10.4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit provoz webové stránky anebo webového rozhraní obchodu.

10.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod webové stránky anebo webového rozhraní obchodu. Prodávající nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem na webové stránce anebo webovém rozhraní obchodu a stejně tak nenese ani odpovědnost za újmy vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky anebo do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího nebo na poštovní adresu uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není pro kupujícího přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Rejskova 1979/2, Praha 2 - Vinohrady, 120 00, adresa elektronické pošty info@tobiasequipment.com, telefon 733691380

UPOZORNĚNÍ! Zobrazované odstíny zboží se mohou lišit v závislosti na nastavení vašeho monitoru, proto považujte fotografie pouze za orientační.